วิสัยทัศน์ (VISION)

เราจะเป็นองค์กรที่มีความมั่นคงด้วยการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

 

พันธกิจ (MISSION)

1. มุ่งมั่นพัฒนาด้านความรู้,ความสามารถและทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่องภายใต้วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในคุณธรรม
2. เพื่อให้ได้สินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ตรงต่อความต้องการและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนากระบวนการต่างๆขององค์กรโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. มีส่วนร่วมในการแบ่งปันสู่สังคม
5. ปฏิบัติต่อพนักงาน, ลูกค้า หรือคู่ค้าดังเช่นปฏิบัติต่อคนในครอบครัว

 

ค่านิยม (VALUE)

Study  เรียนรู้

Action ลงมือทำ

Loyal  ซื่อสัตย์

Develop  พัฒนา

Unity  สามัคคี

Spirit  มีน้ำใจนโยบายคุณภาพ ISO 9001:2015

"มุ่งพัฒนาระบบการจัดการสินค้าและบริการ เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความพึ่งพอใจของลูกค้า ด้วยความร่วมมือของพนักงานทุกคน"

 

 

Visitors: 50,184