ใบรับรองมาตรฐาน

  

   ผลิตภัณฑ์ที่บริษัท แคนนิว อินเตอร์เนชั่แนล จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่าย ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และหนังสือแต่งตั้งการเป็นผู้แทนจำหน่าย เพื่อยืนยันคุณภาพสินค้า และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้ อาทิ

  • หนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ISO 9001ของ BWF Textil GmbH & Co.KG
  • หนังสือแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยของ C.CRAMER & CO.
  • หนังสือแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยของ GKD - Gebr. Kufferath AG
  • หนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ISO 9001:2008 ของ Sefar AG Filtration Solutions
 
 
   เนื่องด้วยบริษัท แคนนิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นของอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้มีความสอดคล้องและรักษาระบบนิเวศน์ รวมทั้งความผาสุกของสังคมและสิ่งแวดล้อม  บริษัทฯ จึงได้พัฒนาองค์กรเข้าสู่ อุตสาหกรรมสีเขียว  Green industry ระดับที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้   และจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกไป
ในอนาคต
 

Visitors: 121,281