ข่าวสาร / กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมแบ่งปันน้ำใจคืนสู่สังคม และ งานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี 2563


     
เมื่อวันที่ 11-12 ธันวาคม 2563 บริษัท แคนนิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัด "กิจกรรมแบ่งปันน้ำใจคืนสู่สังคมและงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2563 โดยร่วมบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นให้กับ "ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก บ้านรื่นสุข"

    ขอขอบคุณ คุณชัชวาลย์ เอกวาริน ประธานกรรมการ คุณอนุศักดิ์ กุณาพัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป ตลอดจนคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานและกิจกรรมในครั้งนี้

   
 
    
  
  


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 บริษัท แคนนิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดทำบุญประจำปี เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร และเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงาน โดยมีคุณอนุศักดิ์ กุณาพัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป เป็นประธานในพิธีนำทีมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมถวายภัตตาหารและถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยมีพนักงานร่วมทำบุญอย่างพร้อมเพรียงกัน


  
  Big Cleaning Day 2020

บริษัท แคนนิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นอกจากความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพแล้ว เรื่องความสะอาดจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในบริษัท ดังนั้นจึงใช้กระบวนการ 5ส. ด้วยการรณรงค์ให้บุคลากรตระหนักถึงการสะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการ BIG CLEANING DAY เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้บุคลากรให้รักษาสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานขึ้นเป็นประจำทุกปี

           
           บริษัท แคนนิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน  และให้มีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีสวัสดิการให้ทุนสนับสนุนการศึกษากับพนักงาน และในปี 2563 มีผู้สำเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้น 5คน 
 

            


 แบ่งปันน้ำใจสู่สังคม เมื่อวันที่ 24 เม.ย 2563 บริษัทแคนนิวฯ ได้จัดให้ตัวแทนของบริษัทฯ  นำหน้ากากผ้าไปบริจาคให้กับ โรงพยาบาลบางพลี  เลขที่ 88/1 ม.8 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้มารับบริการทางการแพทย์ได้สวมใส่เพื่อป้องกันและลดการ กระจายของเชื้อโควิด-19 โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบลบางพลี เป็นผู้รับมอบ

                             บริษัท แคนนิว อินเตอร์เนชั่นแนล
ได้มีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ดังนี้

1. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานและบุคคลภายนอกก่อนเข้าบริษัทฯ

2. มีเจลล้างมือตามจุดต่างๆ ภายในโรงงาน

3. ให้พนักงานและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

4. พ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ในวัตถุดิบและสิ่งของที่มาจากพื้นที่เสี่ยง

5. งดเดินทางกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด19 อย่างเข้มงวด ตามแนวทางปฏิบัติการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ต่อไป

  
  
  
  
  


 

จากกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัท แคนนิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยคณะผู้บริหาร ได้เล็งเห็นถึงสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน  ดังนั้น จึงจัดให้มีการผลิตหน้ากากอนามัยและมอบให้กับพนักงานในองค์กร ไว้สวมใส่เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19   ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ที่ห่วงใยพนักงานทุกคนรวมทั้งทีมผลิต ที่ทำให้พวกเราทุกคนมีหน้ากากไว้สวมใส่ป้องกันโรคร้ายกัน

  
  วันที่ 3 มีนาคม 2563


บริษัท แคนนิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดอบรมในหัวข้อ  "การพัฒนาภาวะผู้นำและพื้นฐานการบริหารงาน"  ให้กับพนักงานในองค์กร เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของการเป็นผู้นำ, เพื่อให้ได้แนวคิด เทคนิคในการพัฒนาภาวะการเป็นผู้นำ, เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาทีมงานในฐานะผู้นำที่ดี

  
 
 

 


วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

บริษัท แคนนิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563  โดยได้รับความร่วมมือจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บางพลีใหญ่ เป็นผู้ฝึกสอนและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฐมพยาบาลและการดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

  
  

  
 วันที่ 16 มกราคม 2563 
บริษัท แคนนิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดอบรมในหัวข้อ "การทำงานเป็นทีม" ให้กับพนักงานในองค์กร เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และเข้าใจในการทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น

    
    

 

 กิจกรรมแบ่งปันน้ำใจคืนสู่สังคม และ 
งานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี 2562


     เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2562 บริษัท แคนนิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัด "กิจกรรมแบ่งปันน้ำใจคืนสู่สังคมและงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2562โดยร่วมบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นให้กับคนชรา ณ "สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อลำใยอุปถัมภ์)" หมู่ที่ 4 บ้านท่าหวี ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190

     ขอขอบคุณ คุณชัชวาลย์ เอกวาริน ประธานกรรมการ คุณอนุศักดิ์ กุณาพัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป ตลอดจนคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานและกิจกรรมในครั้งนี้

    
    
    
    
    

 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 บริษัท แคนนิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดทำบุญประจำปี เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร และเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงาน โดยมีคุณอนุศักดิ์ กุณาพัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป เป็นประธานในพิธีนำทีมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมถวายภัตตาหารและถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยมีพนักงานร่วมทำบุญอย่างพร้อมเพรียงกัน

      
      
                                      

     


 


เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 บริษัท แคนนิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดอบรมในหัวข้อ  "ความฉลาดทางอารมณ์"  ให้กับพนักงานในองค์กร เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และเข้าใจอารมณ์ของตัวเองและผู้อื่นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น


         

 


 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 บริษัท แคนนิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี 2562 จากคุณชัชวาลย์ เอกวาริน ประธานกรรมการ นำโดยคุณอนุศักดิ์ กุณาพัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป ตลอดจนคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้ม พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคลกันอย่างพร้อมเพียง

  
  

   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

บริษัท แคนนิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562  โดยได้รับความร่วมมือจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บางพลีใหญ่ เป็นผู้ฝึกสอนและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฐมพยาบาลและการดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

    
    
    
                                              
                           

     


       จากการที่  บริษัท แคนนิวอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ได้จัดงานสัมมนา “Filter Media in the industries” ไปเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมอมารี  ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ และได้รับการกล่าวถึงในนิตยสารของ BWF ฉบับล่าสุดเมื่อเดือน ธันวาคม ที่ผ่านมา
โดยได้รับความร่วมมือจาก Mr. Christoph Tasotti, the General Manager of BWF Envirotec เป็นวิทยาการในการให้ความรู้ในผลิตภัณฑ์ด้านการกรองและได้ตอบข้อซัก-ถามของผู้เข้าร่วมงานอย่างละเอียด และได้แสดงความเจตจำนงค์ในความร่วมมือที่ดีต่อไปในอนาคต

 
    
  

 


 

วันที่ 15 มกราคม 2562


บริษัท แคนนิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้คำนึงถึงความสะอาดต่อผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า ดังนั้นจึงได้ดำเนินการจัดให้มีเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมแก่พนักงาน, ผู้เยี่ยมชม สวมใส่ในการทำงานหรือเมื่อเข้าสู่พื้นที่การผลิตสินค้า ซึ่งจะให้สวมหมวกคลุมผมให้มิดชิดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนให้มีการสวมใส่รองเท้าที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานด้วย

  

 

 


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

 

       บริษัท แคนนิว อินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดโครงการ “คนรักผักแคนนิว” ในพื้นที่ว่างเปล่า  ของบริษัทฯ โดยความร่วมมือของพนักงานฝ่ายต่างๆ และการสนับสนุนของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ


     1. สร้างเสริม “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามพระราชดำรัสของรัชกาลที่ 9
     2. สร้างเสริมความสามัคคี,ความร่วมมือ,ร่วมใจของพนักงาน
     3. ให้เกิดการแลกเปลี่ยน,ซื้อ-ขายกันเองในกลุ่มพนักงาน
     4. เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ,อนามัยของผู้บริโภค เนื่องจากไม่มีการใช้สารกำจัดศัตรูพืช หรือ ยาฆ่าแมลงใดๆ
     5. เป็นการใช้เวลาว่างของพนักงานให้เกิดประโยชน์
     6. ใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

      ทั้งนี้ ได้จัดแบ่งแปลงเพาะปลูกจำนวน 20 แปลง  และจัดแบ่งผู้รับผิดชอบ โดยมีการตั้งประธาน และคณะกรรมการเพื่อการนี้ เพื่อไม่ให้เกิดการปลูกซ้ำซ้อนในพืชชนิดเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการแลกเปลี่ยนกันในอนาคต โดยบริษัทฯ เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมดังกล่าวให้กับกลุ่มพนักงาน

      ดังนั้น บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นผลดีต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างยั่งยืนสืบต่อไป

        
                                      


วันที่ 8 มกราคม 2561


บริษัท แคนนิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นของภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และยกระดับสู่มาตรฐานสากล พร้อมทั้งพัฒนาเพื่อการติดต่อกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ต่างชาติให้ได้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น จึงได้จัดโครงการ “ เรียนภาษาอังกฤษ ” ขึ้น เพื่อให้พนักงานได้เพิ่มพูนทักษะด้านต่างๆ โดยวิทยากรชาวต่างชาติ และมีการสอบวัดระดับความรู้พื้นฐาน (Cambridge Test) เพื่อแบ่งระดับผู้เรียนก่อนเริ่มเรียน

  
  


กิจกรรมแบ่งปันน้ำใจคืนสู่สังคม และ งานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี 2561


     
เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2561 บริษัท แคนนิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัด "กิจกรรมแบ่งปันน้ำใจคืนสู่สังคมและงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2561 โดยร่วมบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นให้กับ "ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก บ้านรื่นสุข"

    ขอขอบคุณ คุณชัชวาลย์ เอกวาริน ประธานกรรมการ คุณอนุศักดิ์ กุณาพัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป ตลอดจนคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานและกิจกรรมในครั้งนี้

      


      

       

            
วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 

บริษัท แคนนิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในผลิตภัณฑ์ BWF ได้ร่วมมือกับ  BWF Envirotec โดยมี Mr. Christoph Tasotti ได้จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ “Filter Media in the Industries” ที่โรงแรมอมารีดอนเมืองแอร์พอร์ตกรุงเทพ 

ในงานสัมมนา มีลูกค้ามากกว่า 60 ท่าน จากหลายกลุ่มประเภทอุตสาหกรรม เช่น ซีเมนต์, โรงไฟฟ้า, เตาเผา, โลหะ, โรงงานผลิตอาหารสัตว์, โรงเบียร์ และอื่น ๆ 

Mr. Christoph ได้แนะนำเกี่ยวกับบริษัทกลุ่ม BWF และอธิบายคุณสมบัติของผ้ากรองแต่ละชนิด และการเลือกใช้ผ้ากรองที่เหมาะสม ตลอดจนถามและตอบข้อสงสัยก่อนจบการสัมมนา

บริษัท แคนนิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอบคุณ Mr. Christoph และ BWF Envirotec ที่ให้การสนับสนุนและมุ่งหวังที่จะดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน

         

         
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 บริษัท แคนนิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดทำบุญประจำปี เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร และเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงาน โดยมีคุณอนุศักดิ์ กุณาพัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป เป็นประธานในพิธีนำทีมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมถวายภัตตาหารและถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยมีพนักงานร่วมทำบุญอย่างพร้อมเพรียงกัน

         


 

การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

บริษัท แคนนิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561  โดยได้รับความร่วมมือจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บางพลีใหญ่ เป็นผู้ฝึกสอนและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฐมพยาบาลและการดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

  

 


 

ท่องเที่ยว และงานเลี้ยงสังสรรค์ 
กิจกรรมแบ่งปันน้ำใจคืนสู่สังคมประจำปี 2560
     
เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2560 บริษัท แคนนิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัด "กิจกรรมแบ่งปันน้ำใจคืนสู่สังคมและงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2560 โดยร่วมบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นให้กับเด็กๆ ที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง" เลขที่ 318 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 

    ขอขอบคุณ คุณชัชวาลย์ เอกวาริน ประธานกรรมการ คุณอนุศักดิ์ กุณาพัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป ตลอดจนคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานและกิจกรรมในครั้งนี้

             

          

 เมื่อวันที่ 14 กันยายน  2560   บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในการเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปี พ.ศ. 2560 จากกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน "


                                   


        
     
  

 
 
Visitors: 121,281